• Call me
  • 0979 200 791
  • 15/08/2019

    Tầm nhìn và Sứ mệnh của Trasesco

    TRASESCO tin rằng xuất khẩu lao động là cách nhanh nhất để giảm nghèo cho người lao động, là cách tốt nhất để người lao động được học hỏi về kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, về khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước bạn, và về khả năng nhận thức, tư duy đúng đắn trong cuộc sống.

    Chat
    1